Welkom bij ZDS Wandelsportreizen

Reisvoorwaarden van ZDS Wandelreizen

Reisvoorwaarden van ZDS wandelreizen

Op alle reizen van ZDS Wandelreizen zijn de onderstaande reisvoorwaarden van toepassing met ingang van 1 december 2020.

AANMELDING

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende aanmeldingformulier. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aan betaling te voldoen van 25% van de reissom met een minimum van € 100,- ( of, indien minder, de complete reissom ) op girorekening NL09INGB 0005707920 van ZDS wandelreizen te Zoetermeer . Tevens dienen de premies voor eventuele verzekeringen direct te worden betaald. Indien u binnen 6 weken voor vertrek boekt dient u onmiddellijk de complete reissom te voldoen. Voor iedere boeking ( ongeacht het aantal deelnemers ) is een bijdrage in de administratiekosten van € 7,50 verschuldigd. Bij iedere wijziging en/of aanvulling op een bestaande boeking wordt steeds € 7,50 aan wijzigingskosten berekend.

BETALING EN BEVESTIGING

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een deelnamebevestiging en faktuur voor de aanbetaling en verzekeringen. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient restant van de reissom te voldaan. Na ontvangst van de totale reissom krijgt u ca. 3 weken voor vertrek de overige informatie over de reis toegezonden. De opdrachtgever is verplicht om bij boeking relevante persoonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering ( ziekte, handicaps e.d. ) bij boeking kenbaar te maken.

REISSOM

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen de geldkoersen van hotels, zoals die bij ZDS wandelreizen bekend waren bij uitkomen van de brochure. In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen en belastingen behoud ZDS  wandelreizen zich het recht voor de reissom te verhogen. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek bericht. Indien de verhoging meer dan 15% of € 125,-kunt u de reis kosteloos annuleren.

INCLUSIEF/EXCLUSIEF

Op de deelnamebevestiging wordt vermeld welke diensten er in de reissom zijn inbegrepen. Deze vermeldingen zijn voor beide partijen bindend. De hieronder genoemde kosten van diverse diensten en voorzieningen zijn nooit in de reissom inbegrepen:

a. Kosten voor vervoer naar en van het vertrekpunt en verblijf op hete vertrekpunt.
b. Alle uitgaven van persoonlijke aard en voor bezoek aan natuur- en cultuurhistorische bezienswaardigheden.
c. Kosten voor benodigde documenten als paspoort, visa en vereiste inentings- en vaccinatiebewijzen.
d. Alle bijkomende kosten voor verzekering van reisbagage, reisongevallen, ziekte en annulering.
e. Alle Andre kosten die redelijkerwijze niet tot de reissom gerekend kunnen worden.

Het afsluiten van reis- en ongevallenverzekering ( al dan niet via ZDS wandelreizen ) is verplicht. Het is raadzaam om ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Annulering door de opdrachtgever kan telefonisch of schriftelijk schrijven gebeuren. Binnen 48 uur na ontvangst krijgt u van ons een bevestiging van annulering. Indien een reis wordt geannuleerd gelden er de volgende annuleringskosten:

• Tot 6 weken voor de dag van vertrek: 10% van de reissom met een minimum van € 25,-.
• Tussen 6 weken en 28 dagen voor vertrek:  50% van de reissom met een minimum van € 50,-.
• Tussen 28 dagen en 14 dagen voor vertrek:  75% van de reissom.
• Binnen 14 dagen  voor vertrek: 100% van de reissom.

De totale annuleringskosten kunnen echter nooit lager zijn dan de kosten die ZDS wandelreizen door derden in rekening gebracht worden vermeerderd met € 25,- administratiekosten. Wijzigingen in de reisovereenkomst ( zoals bestemming, persoonswijziging ) kunnen éénmalig tot 6 weken voor vertrek  voor € 25,- administratiekosten + ev. Telecommunicatiekosten en door derden aan ons toegerekende kosten aangebracht worden.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR

Het doorgaan van alle reizen in principe afhankelijk van het minimum aantal deelnemers. Uiterlijk 4 weken voor vertrek zal de reisorganisatie een eventuele annulering in verband met te weinig deelnemers  aan de opdrachtgever melden met onmiddelijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakingen, oorlog, politieke onrust, schaarste, natuurrampen etc. waarbij van de reisorganisatie uitvoering van het programma in redelijkheid niet kan worden gevergd is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dit geval zal de complete reissom worden gerestitueerd. Indien de situatie zich tijdens de reis voordoet verplicht de reisorganisatie zich in te zetten voor een veilige terugkeer van de reiziger. Aanspraak op restitutie van het niet genoten gedeelte van de reis bestaat alleen voor zover de reisorganisatie zich kosten bespaard door de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen in de brochure of het informatie pakket wordt uitgevoerd. De correctheid van de uitvoering dient tevens te worden gezien in verhouding tot de gebruiken, beperkingen en gewoontes van het land waarin de reis plaatsvindt en dient afgewogen te worden naar de hoogte van de reissom. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelnemer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaatsvindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocumenten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht:

• Te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de reisorganisator zijn aangegeven.
• Zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis.
• Te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze verplichting om de in nood verkerende reiziger assistentie te geven wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS- centrale.

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van ( een gedeelte van ) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelnemer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdtijd voor vervoer aanwezig is, zijn de vervolgen daarvan geheel voor eigen rekening. 

KLACHTEN

Eventuele klachten dienen ter plekke met de reisleiding besproken te worden. Indien dit niet tot oplossing van de problemen dient u de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen op kantoor, uiterlijk 1 maand na oorspronkelijke terugkomstdatum.

ZDS wandelreizen
1e Stationsstraat 103,
2712 HE Zoetermeer
Tel. +31 (0)79-3168395 
info@zdswandelreizen.nl